Charles Bridge

Charles Bridge, Prague

aquarelle, 300 x 430 mm

Author: vagaja.com